DEFINICJE
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Dodawarka – serwis internetowy dodaj.lokalneogloszenia.com znajdujący się pod adresem internetowym http://dodaj.lokalneogloszenia.com/ stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
Administrator Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63 lok. 2, 01-031 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166 będący jednocześnie właścicielem Portalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Administratora Serwisu , Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i zaakceptowanie jego postanowień. 
Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej dodaj.lokalneogloszenia.com . 
Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.
Serwis jest stroną internetową dzięki której użytkownik może dodać prezentację obiektu gastronomicznego do wielu portali jednocześnie w promieniu 30 km w nie których przypadkach max 50 km adresu obiektu.
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
Zabronione jest przekazywanie do Portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.
Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portali, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portali bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portali uzna to za konieczne.
Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portali jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portali a Użytkownikiem.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia bądź zmiany jego danych z bazy danych serwisu.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) i rozpoczynając korzystanie z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora serwisu. Zbiór Danych Osobowych zgłoszony jest do zbiorów GIODO.
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 
Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
Administrator na każde wezwanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości udostępnia dane osobowe Użytkownika, treści przesłane przez Użytkownika, w tym również IP komputera, z którego Użytkownik korzysta z Portalu
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
- usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
- zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
- zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

§4. PRAWA AUTORSKIE
Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.

§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu dodaj.lokalneogloszenia.com używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer dodaj.lokalneogloszenia.com na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

§6. PŁATNOŚCI
Dodanie wpisu do wielu portali, jest bezpłatnę. Jedynie promowanie jest odpłatnę jednak nie jest obigatoryjne, użytkownik indywidualnie decyduje czy chce wyróżnić swóją ofertę na poszczególnym portalu lub też poprzez kontakt z Administratorem Portali.

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
W przypadku częściowego uwzględnieni a reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
W przypadku stwierdzenia w regulaminie jakichkolwiek „klauzul niedozwolonych” dane punkty regulaminu nie wchodzą w życie. I Użytkownik nie ma obowiązku zastosowania się do tych punktów. Lista obowiązujących Klauzul Niedozwolonych znajduje się na stronie UOKiK : „ http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php”
Serwis dołoży wszelkich starań mających na celu usunięcie nie właściwego sformułowania regulaminu tak aby nie naruszał praw użytkowników. Prosimy o przesyłanie na adres podany w zakładce „kontakt” ewentualnych sugestii wraz z źródłem prawa obowiązującym, gdyż liczy się dla nas dobro każdego użytkownika.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2018 r. i obowiązuje do odwołania

WAŻNA INFORMACJA :
W naszej firmie pracują tylko Ludzie, prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy jeśli powstaną jakiekolwiek niedociągnięcia po stronie Administratora. Wraz z możliwościami staramy się pomagać wszystkim użytkownikom Serwisu, jednak czasem czas nie pozwala wszystkiego zrobić naraz. Tak więc prosimy o wyrozumiałość a z pewnością wszyscy będziemy zadowoleni ze współpracy
...................................................................................
Dodanie Prezentacji za pomocą dodaj.lokalneogloszenia.com jest jednoznacze z akceptacją regulaminu poszczególnych Serwisów internetowych wybranych z listy, na łamach których Użytkownik chce prezentować swój obiekt Gastronomiczny "Wyciąg z Regulaminu"

DEFINICJE
Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl - Dowolny portal z listy dostępnej na stronie : http://noclegimiasto.pl/lista-miejscowosci.html
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Portal – serwis internetowy "Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl" znajdujący się pod adresem internetowym "Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl" stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63 lok. 2, 01-031 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166 będący jednocześnie właścicielem Portalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień. 
Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej "Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl" 
Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.
Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
Zabronione jest przekazywanie do Portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.
Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.
Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia bądź zmiany jego danych z bazy danych serwisu.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) i rozpoczynając korzystanie z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora serwisu. Zbiór Danych Osobowych zgłoszony jest do zbiorów GIODO.
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 
Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
Administrator na każde wezwanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości udostępnia dane osobowe Użytkownika, treści przesłane przez Użytkownika, w tym również IP komputera, z którego Użytkownik korzysta z Portalu

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
- usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
- zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

§4. PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.

§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu "Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl" używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer "Serwis z Grupy NoclegiMiasto.pl" na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

§6. PŁATNOŚCI
Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.
Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu
Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.
Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl
Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
W przypadku częściowego uwzględnieni a reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
W przypadku stwierdzenia w regulaminie jakichkolwiek „klauzul niedozwolonych” dane punkty regulaminu nie wchodzą w życie. I Użytkownik nie ma obowiązku zastosowania się do tych punktów. Lista obowiązujących Klauzul Niedozwolonych znajduje się na stronie UOKiK : „ http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php”
Serwis dołoży wszelkich starań mających na celu usunięcie nie właściwego sformułowania regulaminu tak aby nie naruszał praw użytkowników. Prosimy o przesyłanie na adres podany w zakładce „kontakt” ewentualnych sugestii wraz z źródłem prawa obowiązującym, gdyż liczy się dla nas dobro każdego użytkownika.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 Sierpień 2017 r. i obowiązuje do odwołania
WAŻNA INFORMACJA :
W naszej firmie pracują tylko Ludzie, prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy jeśli powstaną jakiekolwiek niedociągnięcia po stronie Administratora. Wraz z możliwościami staramy się pomagać wszystkim użytkownikom Serwisu, jednak czasem czas nie pozwala wszystkiego zrobić naraz. Tak więc prosimy o wyrozumiałość a z pewnością wszyscy będziemy zadowoleni ze współpracy.
W celu potwierdzenia przez użytkownika zgodnośni prosimy o wejści na poszczególny portal oraz zapoznanie się z treścią regulaminu na stronię www która Państwa interesuje.